Kyrkovalet: Stora Lundby-Östad pastorat


Jonas Bengtsson 2021-09-16

Östad kyrka i Sjövik.
Bild:Daniel Castor/Svenska kyrkan
Östad kyrka i Sjövik.

LERUM I Stora Lundby-Östad pastorat ställer fem nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige den 19 september: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat, Sverigedemokraterna och Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad pastorat. Så här svarar de på Lokalpressens fyra frågor inför valet.


Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat

Berätta, vilka är ni?

Vi i Samverkan är en grupp personer i både yngre, medel och mogen ålder som är med och bidrar på olika sätt från att vara med i beslutande organ till att vara ideella medarbetare. Med våra olika erfarenheter av Svenska kyrkan vill vi vara med och forma vår kyrkas framtid.


Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Vi står för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Samverkan vill utifrån en kristen grundsyn vara en kyrka där alla ska känna sig välkomna i våra församlingar. En kyrka som visar kärlek, omsorg, medmänsklighet och respekt. Med den kristna värdegrunden som plattform vill vi finnas med i samhällsdebatten, bidra med stabilitet och visa på det värde kyrkan kan ge i människors liv. Vi vill vara en röst i samhället och fortsatt vara en kraft och ett stöd när tillvaron vacklar.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
En röst på vår grupp innebär en röst på en opolitisk lokal grupp med bred erfarenhet och med den kristna tron i centrum. Vi vill prioritera arbetet med barn, unga, dop och konfirmation. Vi vill skapa mötesplatser för samtal, gemenskap och stöd kring vardagsaktuella ämnen som ensamhet, psykisk ohälsa, föräldraskap och integration samt kring trosfrågor. Vi vill värna kyrkans långa tradition och kulturella arv; musiken, sången, kyrkorummet. Vi vill erbjuda dig som är nyfiken på den kristna tron Alphakurser för att lära mer om vad den kristna tron innebär.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Bryta den negativa trenden då allt fler lämnar den Svenska kyrkan vilket även sker i våra två församlingar. Att fler ska upptäcka de olika aktiviteter och möjligheter som församlingarna erbjuder. Att verka för en ökad samverkan mellan våra två församlingar samt mellan anställda, förtroendevalda och medlemmar för att befrämja utveckling. Samarbetet med de andra kyrkorna är också av stort värde. Fortsatt vård av våra byggnader och övriga tillgångar på ett hållbart och miljömedvetet sätt så att människor fortsatt kan ha glädje av dem samt att pastoratet ska ha en ekonomi i balans.


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Berätta, vilka är ni?

Vi är, som namnet utvisar, en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. I Stora Lundby-Östads pastorat har vi funnits sedan tidigt nittiotal. Våra förtroendevalda och kandidater på valsedeln har ett starkt engangemang i församlingen som bland annat ideella medarbetare, körsångare, kyrkvärdar, frivilliga ledare i olika verksamheter etcetera.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa. Det är viktigt med tillfällen till gemenskap, där det också finns möjlighet att utveckla sin tro. Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Vi arbetar för en engagerad församling där våra kyrkor är levande gudstjänstrum. Vi vill att församlingen skall samlas till olika former av gudstjänster med söndagens mässa som centrum. För oss är det en självklarhet att alla skall mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. Vår församling bedriver idag en aktiv verksamhet för alla åldersgrupper. Vi vill att församlingens gemenskap skall vara tillgänglig för människor genom hela livet. Vi vill också uppmuntra till ett större frivilligt engagemang.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Att vi, trots vikande ekonomiskt underlag, även i framtiden kan erbjuda våra medlemmar en varierad och relevant verksamhet. Som ett led i detta vill vi verka för ett ökat ideellt engagemang för att fler skall känna delaktighet och gemenskap i församlingen.


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Vi är socialdemokrater som engagerat oss i Svenska kyrkan, för att vi nått den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra få ge uttryck för drömmar, tankar, tro och idéer. Vi socialdemokrater tror på att vi som nomineringsgrupp kan stå upp för att medlemmar i Svenska kyrkan oavsett om tron är stark eller svag och att vi som grupp kan bära våra grundläggande värderingar vidare i våra församlingar genom att vara just socialdemokrater.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater alltid bär med oss. Vårt engagemang i Svenska kyrkan bottnar i övertygelsen om att det inte finns över- och underordning utan vi står upp för den öppna demokratiska folkkyrkan som står för alla människors lika värde och okränkbara värde.

Att kyrkan ska stå på de förtrycktas sida, där församlingen ska försöka ge en röst åt dem som ingen lyssnar på. Att vi som socialdemokrater ska påtala systemfel och protestera mot förändringar som påverkar människor negativt, att faktiskt bråka när nödvändiga förändringar sker.

Och att vi lovar som socialdemokrater verkligen tar övertygelsen om att alla människor är skapade och älskade av Gud på allvar och på så sätt kämpa för jämlikhet och att avslöja orättvisor i vår öppna folkkyrka.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

För att få:

En nära och öppen folkkyrka, som bjuder in till delaktighet gällande att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och möta människor där de finns.

En kyrka som är ett föredöme som arbetsgivare och att ge förutsättningar till kompetensen som arbetsgivare samt att arbetsmiljöarbetet stärks.

En icke diskriminerande kyrka med en feministisk kyrkopolitik, alla oavsett bakgrund ska behandlas lika och ett viktigt arbete är att bekämpa rasism, religionsförtryck och att verksamheten är helt fri från diskriminering.

Ett tillgängligt kulturliv, Svenska kyrkan är en del av vårt kulturarv, och måste vara till för alla. Vi vill att all barn och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri.

En kyrka som satsar betydande resurser på miljön och klimatet. Agenda 2030-målen ska uppnås.

En socialt hållbar kyrka, genom ett aktivt diakoniarbete.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Inom pastoratet står vi inför några få utmaningar, några är nya medan andra har funnits under en längre tid. Vi ser att andelen medlemmar fortsatt minskar medan antalet medlemmar håller sig stabilt. Det grundar för ekonomisk osäkerhet i framtiden där vi behöver prioritera. En annan utmaning är det låga valdeltagandet, här såg vi hopp under förra kyrkovalet och vi vill kunna fortsätta hjälpa den positiva trenden. Till sist ser vi att det finns personer som vill göra kyrkan mer sluten, det är troligtvis det största hotet mot kyrkan och här måste vi fortsätta kämpa för att hålla kyrkan öppen.


Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad pastorat

Berätta, vilka är ni?

Vi är församlingsbor i Östad församling som värnar om vår kyrka och vår bygd.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

En kyrka som ger plats för eftertanke och förmedlar goda värderingar och leder till ett rikt gudstjänstliv.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Röster på Östad församlinglista innebär att den lilla församlingen får inflytande i pastoratet.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Vi hoppas på ett rikare gudstjänstliv som värnar och engagerar alla åldrar i Stora Lundby och Östad pastorat.


Sverigedemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan är en nomineringsgrupp som varit engagerad i kyrkan sedan kyrkovalet år 2001, då fick vi två mandat i kyrkomötet. Idag har vi 23 mandat och sitter i kyrkostyrelsen. För oss som kandiderar till kyrkofullmäktige värnar en kyrka som skall vara aktiv och levande för alla. För oss har kyrkan en viktig roll i vårt samhälle och vi vill arbeta för att våra lokala församlingars arbete skall bli mer synligt och framträdande.

 

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Under en lång tid har samhället utvecklats åt fel håll. Många med oss upplever en destruktiv utveckling med ökad otrygghet och våld i samhället. Kyrkans roll har aldrig varit viktigare men dessvärre har även kyrkan använts som en spelare för politik och maktspel vilket är djupt tragiskt. Därför arbetar vi hårt för att kyrkan som bärare av den kristna tron, traditioner och kultur skall få vara fredad från politisk påverkan. För vår nomineringsgrupp är den kristna tron grunden för vårt arbete i Svenska kyrkan.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

I kyrkans alla tre instanser, kyrkomöte, stift och församling är det viktigt att Sverigedemokraterna finns representerade. Vi vill se till att de beslut som tas är för kyrkans bästa. Det gäller inte minst i kyrkofullmäktige där många viktiga beslut tas om kyrkans roll på vår ort. Vi vill att ekonomin och kyrkans arbete i Lerum skall förvaltas på bästa sätt.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Vår erfarenhet är att våra församlingar har ett fungerande och bra arbete. Dock har pandemin inneburit prövningar för våra verksamheter på olika sätt. Inte minst för våra äldre som drabbats hårt av isoleringen. Att återgå till ordinarie arbete samtidigt som positiva effekter av digitaliseringen skall finnas kvar kommer ligga i församlingarnas prioritering. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är grunden för arbetet framöver.

 

Fotnot: Sverigedemokraterna har skickat in samma svar för Skallsjö församling och till Stora Lundby-Östad pastorat.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.