Öppet föräldrabrev till politikerna i Härryda: "Är kostnadseffektivitet viktigare än förskolebarnens bästa?"


Insändare 2021-10-19


HÄRRYDA | Härryda kommun planerat för att avveckla Hagens förskola och Sjöholmens förskola i Landvetter. Beslutet ska tas under onsdagen på välfärdsnämndens möte. 56 vårdnadshavare har nu gått samman och skrivit ett öppet brev till politikerna inför beslutsfattandet. Brevet är publicerat i sin helhet här nedanför.


Angående föreslagen stängning av Hagens förskola

Vi har tagit del av förslaget som ligger om stängning av bl.a. Hagens förskola och har som vårdnadshavare till barn på förskolan stora farhågor utifrån det bristande underlag som förvaltningen har tagit fram.

Som ni säkert känner till är majoriteten av förskolegrupperna i Härryda kommun större än vad Skolverket i sina riktlinjer rekommenderar, för 2020 var hela 69 % av grupperna större. Det är sedan länge känt att stora barngrupper har negativa konsekvenser på barnens utveckling, någon absolut gräns finns inte men Skolverket har tagit hänsyn till aktuell och relevant forskning då de beslutat om riktvärden för barngrupperna. Att man nu uttryckligen motiverar sitt förslag till stängning av en förskola med att övriga förskolor i kommunen ska utnyttjas till full kapacitet är då oroväckande ut ett barnperspektiv eftersom det kommer att leda till ännu fler större barngrupper. Vidare ska en del av bedömningen av barnets bästa göras med hänsyn till beprövad vetenskap och forskning vilket har förbisetts här då barngruppernas storlek inte bemöts överhuvudtaget. Härryda kommun ligger redan bland de kommuner i Västra Götaland med flest stora barngrupper och vi anser det vara oansvarigt och i strid med kommunfullmäktiges mål för kommunen att medvetet fatta beslut som leder till fler stora barngrupper. Utifrån Välfärdsnämnden prognosticerade budgetöverskott på 16 % per september finns här en fantastisk möjlighet för er som politiker att visa att ni prioriterar även de små barnen i kommunen och ger dem förutsättningar att vara en del i Sveriges bästa skola i framtiden. Vi som föräldrar kan inte se att kommunens yngsta, och därmed mest skyddsvärda, invånare värderas genom att öka barngruppernas storlek.

Till förvaltningens förslag har även bifogats en barnkonsekvensanalys där man bl.a. skriver att barnens åsikter inte har inhämtats på grund av deras låga ålder. Detta anser vi innebära att man inte har gett våra barn deras rättigheter enligt barnkonventionen då även mycket små barn har förmåga att bilda åsikter och det är, enligt barnrättskommittén, beslutsfattarens ansvar att möjliggöra för barnet att uttrycka dem. Förvaltningen borde därmed ha lagt ner ett större arbete på att försöka inhämta barnens åsikter istället för att något raljerade uttrycka att det är vanligt förekommande att barn byter förskola och att de negativa konsekvenserna inte består på sikt. Det är här viktigt att poängtera att Barnkonventionen ger barn rätt att få information och uttrycka åsikter inför beslut som berör dem och rättigheten kan därför inte uppfyllas efter att beslut har fattats av Välfärdsnämnden.

Förvaltningen hänvisar i sin skrivelse vidare till tidigare erfarenheter i samband med stängning av förskolor i kommunen utan att tydligt redogöra för vad dessa är. Fråga har ställts till verksamhetschefen om detta men svaret var endast att det antas referera till skrivningar i barnkonsekvensanalysen. I föräldragrupper framkommer mycket negativa erfarenheter av tidigare förskolestängningar i kommunen och det är därför naturligtvis oerhört relevant att förvaltningen ingående redogör för vad man har lärt sig av detta och vad man avser göra bättre. I vårt tycke är det närmast oansvarigt för er som kommunala politiker att fatta ett beslut om stängning av Hagens förskola utan att ha en fullständig skriftlig redogörelse från förvaltningen av vad man har lärt sig av tidigare händelser, särskilt som man hänvisar till dessa erfarenheter som en skademinskande omständighet.

I skrivelsen som förvaltningen lämnar till nämnden finns även yttrande från Lärarförbundet och Kommunal, ingen av dessa yttrande bemöts av förvaltningen. Det är oroväckande att som förälder läsa att två så stora arbetstagarorganisationer motsätter sig och avråder från förändringen, det är dock ännu mer oroväckande att förvaltningen inte har besvarat eller bemött kommentarerna på något sätt i sin skrivelse. Då vi som föräldrar ställt frågor till pedagogerna på

förskolan efter att ha läst underlaget har vi vidare uppfattat det som att de inte vågar säga någonting om detta - att ha en sådan typ av tystnadskultur är oacceptabelt i en välfungerande kommun. Detta gäller ju särskilt eftersom handlingarna blev allmänna i samband med utskicket till nämnden och därmed finns tillgängliga för alla att ta del av. Hela hanterandet av frågan rimmar också illa med att kommunen alldeles nyligen gick ut stort med att man vill öka medborgarpåverkan och möjligheten för invånarna att lämna åsikter. Här stängs vi istället ute och hade ställts inför taget beslut om vi inte själva hade varit uppmärksamma på vad som föreslås för beslut i kommunen.

Vi har förståelse för att det finns behov av att se över förskoleverksamheten då barnunderlaget inte motsvarar tidigare prognoser men det bör vara bättre underbyggt än det material som lämnas som grund för beslutet nu. Här bör man också se över de statsbidrag som finns att söka inom området och där Härryda kommun tidigare valt att inte söka bidrag för minskade barngrupper. Förskola och barngruppernas storlek är ett prioriterat område för regeringen och det finns även fortsatt statsbidrag att söka för att minska barngrupperna. Statsbidraget motsvarar visserligen inte den prognosticerade kostnaden men utifrån det stora överskott som Välfärdsnämnden prognosticerar och den föreslagna budgetramen för 2022 bör det finnas utrymme och det handlar då om var i prioriteringsordningen ni som politiker placerar era väljares barn.

Vi som föräldrar och kommuninvånare uppfattar att det enda argument som tydligt lämnas för stängningen av Hagens förskola är att det är kostnadseffektivt, de andra argumenten om bemanning och måltider är klart möjliga att lösa med mindre verksamheter så som görs i majoriteten av Västra Götalands kommuner. Vi som föräldrar vill därför fråga dig som vår folkvalda företrädare följande:

Är kostnadseffektivitet viktigare än förskolebarnens bästa?

Vi hoppas att ni som folkvalda har tillräcklig respekt för oss som väljare att besvara denna fråga och avslå förvaltningens förslag till beslut, eller allra minst återremittera det till förvaltningen med begäran om att frågeställningarna som vi fört fram här ska besvaras och bemötas.

Gällande Sjöholmens förskola så vill vi framhålla att samma frågeställningar som har framförts gällande Hagen ovan även gäller för Sjöholmen.


Med vänliga hälsningar

Mickaela Friberg
Christian Friberg
Isabelle Bergeld
Mattias Roti
Nicklas Edhav
Jenny Larsson
Emma Widar
Rickard Elmgren
Jonas Gustin
Lisa Gustin

Linda Hakonen
Daniel Nykvist
Patrick Hertz
Sophie Hertz
Sofia Nerman
Mikael Nerman
Sofia Pihl
Carl Pihl
Anders Tengdahl
Therese Sundqvis

Emma Zachrisson
Christoffer Österberg
Josephine Eriksson
Joakim Örtegren
Josefine Stangnes
Johan Blomberg
Anna Björk
Patrik Björk
Karolina Brandeby
Martin Brandeby

Johan Engerström
Susanna Engerström
Niclas Freiholtz
Isabelle Freiholtz
Teresia Lockström
Andreas Johansson
Christopher Läns
Hanna Läns
Madelene Paulin
Carl-Axel Paulin

Jenny Skogsberg
Claes Skogsberg
Jessica Johansson
Erik Tervola
Erik Arvidsson
Linda Widén
Rickard Öberg
Karin Öberg
Markus Nehvonen
Minna Nehvonen

Mazdak Tavoly
Frida Larsson
Marie Hermansson
Tobias Hermansson
Denise Ödgren
Mats Ödgren

Läs mer om beslutet på Härryda kommuns hemsida.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.