Partilleborna förtjänar ett centrum att vara stolta över


Timothy Trevillé (SD) 2022-08-31


All utveckling som har skett hittills kring Partille centrum har skett utan fokus på vare sig på människan, innehåll, trygghet eller mervärde. En centrumutveckling måste skapas med utgångspunkt från människan, från partillebornas behov.

Sverigedemokraterna har nyligen visat upp ett förslag på ett nytt Partille centrum. Ett levande, trevligt och socialt hållbart centrum där man faktiskt ska vilja vistas och umgås i tilltalande och trygga miljöer.

Den föreslagna placeringen av ett nytt centrum sker invid både järnväg och vattendrag varför ett antal viktiga punkter belyses nedan:

- Med kompletterande byggnation mot tågspåren skapas en ljudbarriär. Denna barriär medför mindre störningar och möjliggör bostadsbyggnation i centrum.

- Byggnationen på norra sidan av Säveån får ett innehåll av kommersiella lokaler och fasad mot tågspåren utförs med erforderligt skydd för såväl ljud, buller samt sprängkrafter. Med detta skapas ett centrum i Partille som gör den vackra Säveån centralt placerad och ett centrum med öppenhet och trygghet.

- Med den föreslagna kvartersbildningen kan ”tyst sida” uppnås i lägenheter som riktas mot skyddande innegårdar. I förslaget skapas även förutsättning för trygga utemiljöer, etablering av livskraftig handel och ett centrum för människor.

- Parkering förläggs i källarplan och kan med fördel drivas av kommunen för att säkra parkeringstillgången för besökare. Parkering är ofta en avgörande faktor om ett centrum ska bli livskraftigt. Med parkeringar under gatuplan för såväl boende som besökare skapas ett centrum utan påtaglig trafik.

- Med en 3D-fastighetsbildning, där kommunen agerar huvudman, kan butiker och restauranger placeras på ett för människor och centrum gynnsamt sätt.

- I vår region har vi stor vana att bygga i och på lera och detta medför inget hinder, vissa ökade kostnader påförs men det är något som sker i alla projekt. Utförs detta på rätt sätt stabiliseras området samtidigt som en långsiktig förutsättning skapas.

- Samhällsnyttan med vårt förslag är av så stor vikt att dispens för intrång mot Säveån kan argumenteras för. Natura 2000 infördes som ett politiskt beslut och bör därför även diskuteras politiskt med anledning av såväl riksintressen som samhällsnyttan för en kommuns utveckling och centrumbildning.

- Genom att resonera om Säveåns översvämningshöjd, säkras ett framtida centrum mot översvämningsrisk på såväl norra som södra å-sidan.

- Vi ser med fördel en aktiv dialog med Partille centrums övriga fastighetsägare där vi som kommun behöver agera som en professionell aktör för en sammanhållen och livskraftig utveckling.

- Det är en väsentlig fördel att kommunen samverkar med länsantikvarier för att säkerställa bevarandevärdet hos en bevarandevärd byggnad i kommunen. Vi gör bedömningen att kommunen tillsammans med länsantikvarie kan skapa en för Partille såväl som för partilleborna gynnsam centrumutveckling.

- Vi önskar att kommunen ger planenheten i uppdrag att snarast skapa detaljplaner för utveckling av Partille Centrum. Kommunen säkerställer utformning, materialval och kvalitet. Genom det kan en byggnation som är diversifierad och tilltalande skapas.

- Kommunen har ett starkt föreningsliv och flera evenemangsutbud. Partille är en företagsvänlig kommun men besöksnäringen är i behov av att Partille förstärks och blir en mera näringslivsvänlig kommun. Detta genererar konferenser, företagsbesök etc. vilket ger förutsättningar till ett livskraftigt hotell under veckans alla dagar.

- I förslaget tillförs ett större antal bostäder i centrum vilket tillskapar förutsättningar för livskraftiga restauranger och butiker som genererar ett rikt folkliv i centrum som i sin tur genererar trygga utemiljöer under stora delar av dygnet.

- Med stora grönområden, växtlighet på torg och parker samt längs gator och vattendrag, skapas ytterligare glädje över att vistas i och trivas i Partille.

- Den utökade torgytan ges möjlighet att innehålla exempelvis evenemang, marknader och dylikt.

- Med omsorgsfull gestaltning och detaljrikedom skapas härliga torg, stråk och aktivitetsytor där människan alltid är i centrum. En stor variation av upplevelser, utbud, butiker och bostäder ger en levande och trygg miljö där människor gärna vistas och näringslivet frodas.

För Sverigedemokraterna Partille
Timothy Tréville Ordförande

Matz Dovstrand Gruppledare

Yasmine Eriksson Riksdagsledamot

Ulf Klevbrant Stadsutveckling


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.