Kommunen vill strypa e-förslag/medborgarförslag


Redaktionen 2022-04-27


LERUM | Möjligheten att lämna medborgarförslag i en kommun har funnits sedan 1 juli 2001. Lerums kommun införde 2019 möjligheten att lämna medborgarförslag på webben, så kallade e-förslag. Kommunstyrelsen beslutade idag att det skall krävas 500 röster, mot tidigare 60 röster, för att ett förslag skall tas upp till politisk behandling.


Bara två e-förslag skulle gå vidare!

Förslagsverksamheten utvärderades 2021. Förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamheten.
Kommunförvaltningen har nu lagt fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av e-förslag. Det framgår inte om de nya riktlinjerna är tillkomna efter önskemål från politikerna eller om det är förvaltningen som vill utöka begränsningarna. I riktlinjerna föreslås att det skall krävas minst 500 röster under en månad för att ett förslag skall tas upp till politisk behandling. En koll på kommunens hemsida visar att det endast är två förslag som fått 500 röster eller fler.

Totalt har det kommit in 53 e-förslag sedan förslagsverksamheten startade i december 2020.

Antal förslagFör få röster (Färre än 60 röster)AvslagUtreds
53172412

Av de 53 förslagen har 24 utretts och fått avslag och 12 utreds fortfarande.

Utredningarna tar lång tid!
Under de 15 månader som de varit möjligt att lämna e-förslag har förvaltningen utrett eller håller på att utreda 36 förslag. Ett angeläget förslag om demokratisk insyn och om kommuninvånarnas och politikernas möjlighet att söka i kommunens diarium på webben lämnades in i maj 2021. Omröstningen avslutades den 28 augusti. Åtta månader senare pågår utredningen fortfarande.

Medborgarengagemang – ett problem.
Utifrån förvaltningens förslag kan det synas som att medborgarna engagerar sig för mycket i de kommunala angelägenheterna och att möjligheterna att föra fram förslag behöver begränsas. I själva verket är problemet det motsatta. Allt för få engagerar sig i politiken. Endast två procent av de röstberättigade är medlemmar i ett politiskt parti. Allt bör därför göras för att engagera kommuninvånarna. Medborgarförslag är ett sätt att engagera. Ett sätt som kan stimulera kommuninvånarna att intressera sig för de gemensamma angelägenheterna.

Utveckla – ett alternativ till att strypa!
Förvaltningens förslag är att det skall krävas 500 röster under 30 dagar för att ett förslag skall tas upp till politiskt beslut. Ett förslag som tillstyrkts av kommunstyrelsens arbetsutskott och nu beslutats av kommunstyrelsen. Motivering: Detta för att minska kostnaden för att administrera e-förslag, reducera tidsåtgången för att hantera e-förslag på de politiska sammanträdena samt för att de e-förslag som lyfts för politisk hantering ska vara av större allmänintresse”. Förslaget innebär att möjligheten för kommuninvånarna att få gehör för sina förslag stryps. I Göteborg, som har drygt 10 gånger så många invånare som Lerum, krävs det 200 röster under 90 dagar för att förslaget skall behandlas i en politisk nämnd.
I många kommuner presenteras samtliga medborgarförslag i kommunfullmäktige. Några kommuner skickar förslagen vidare till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partierna får sedan ta ställning till om de vill driva förslagen vidare. I förvaltningens tjänsteskrivelse diskuteras inte vilka åtgärder som skulle kunna leda till ökat engagemang hos kommuninvånarna. Förvaltningens motivering är i klartext att medborgarengagemang är för dyrt och i onödan upptar dyrbar tid hos såväl anställda som politiker.

Vem/vilka vill minska inflytande och insyn?
Har förvaltningen arbetat fram förslaget på uppdrag av politikerna eller är det ett förslag från förvaltningen? Om det är ett beställningsjobb från politiken så är det uppseendeväckande att ett valår komma med ett förslag som minskar kommuninvånarnas möjlighet att påverka. Om förvaltningen på eget initiativ föreslår inskränkningarna är det märkligt att förslaget kommer upp till politisk behandling. Grundfrågan borde vara: Hur får vi ett ökat engagemang från kommuninvånarna? Medborgarnas uppfattningar måste avspeglas i olika frågor för att demokratin ska fungera.

Lennart Lauenstein

Lerums Nyheter


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.