Parkeringshustomten i Mölnlycke


Patrik Linde 2023-02-09

Vi anser att det är av stor vikt att förtäta våra tätorter. Det är en del av den hållbara utvecklingen i vår kommun. Byggnation på parkeringshustomten i Mölnlycke behövs för att lösa bostadsbristen. Vi säger JA till fortsatt projekt även om vi anser att en arkitekttävling hade varit det rätta för att nå innovativa lösningar för en mänsklig stadsbild. Vi ser det inte längre som möjligt att genomföra en tävling på lika villkor.

 

Vi har under flera års tid haft politiska diskussioner gällande parkeringshustomten i Mölnlycke. Initialt gav den dåvarande majoriteten ensamrätt till ett företag utan att förankra detta med övriga politiska partier. När man som majoritet agerar på detta sätt riskerar det skapa politiska motsättningar och därmed projekts framtid. Framförallt är detta risktagande extra stort vid samhällsbyggnadsprojekt som sträcker sig över flera mandatperioder.

Våra tre partier tog tidigt och tydligt ställning mot det föreslagna 16-våningshuset på parkeringshustomten i Mölnlycke. Vår utgångspunkt har hela vägen varit att kommunal mark skall utlysas genom markanvisningstävlingar där bästa förslag vinner. Detta anser vi bidrar till en stark innovation i projekten.

Många projekt som har genomförts med hjälp av direkttilldelning från den tidigare majoriteten har inte levt upp till våra förväntningar på innovativa och hållbara lösningar.
Det första förslaget från arkitekten var höga huskroppar ovanpå befintligt parkeringshus samt ett 16-våningshus i utkanten av tomten. Detta förslag skapade folkstorm i Mölnlycke. Många såg stora risker med byggnationen och skuggningseffekter i centrum. Våra tre partier valde att lyssna på medborgarnas oro. Detta anser vi vara en viktig del av politikens roll att vara befolkningsföreträdare.

Efter valet förändrades det politiska landskapet i kommunen. I samband med detta träffade vi arkitekten och diskuterade vad vi ansåg var viktigt för att få ett projekt som passade i Mölnlycke centrum. De visade en stor lyhördhet till våra tankar och idéer och har återkommit med ett förslag som inte skapar problem med höga höjder på husen utan passar in och bidrar till en positiv stadsbild.

Vi ser mycket positivt på deras inställning till dialog med politiken och utgår från att en framtida dialog med boende i Mölnlycke centrum kommer att genomföras i samma positiva anda.

Några av de väsentliga aspekter som vi valt att spela in är behovet av:
Blandade boendeformer

Studentbostäder

Ungdomsbostäder

Närhet till kollektivtrafik

Vi ser ett stort behov av att förtäta i våra befintliga orter. Detta för att skapa hållbara centrum och hållbara livsmiljöer både i och utanför tätorterna. Vidare ser vi ett behov av att komma igång med projektet snarast möjligt då behovet av bostäder är högt i kommunen.
Vi vill understryka att vi inte delar den tidigare politiska majoritetens inställning till direkttilldelning och kan konstatera att projektet har dragit ut på tiden p.g.a. bristfällig förankring.
Vi tycker fortfarande att ärendet hanterades fel från den tidigare politiska majoriteten. Vi anser fortfarande att det skulle ha genomförts som en tävling i det initiala skedet. Projektet har kommit så långt att en tävling inte längre kan genomföras på likavillkor för andra tävlande.
Därför menar vi att det är en framkomlig väg att låta arkitekten fortsätta med projektet. Vi ser det dock som centralt att dialoger genomförs med boende i närtid och med utgångspunkt i lyhördhet.

Det finns dock fortfarande en del knäckfrågor där politiken behöver hitta samsyn. Naturligtvis så är vi i Röd-Grön samverkan beredda att delta och utveckla dessa samtal med övriga politiska partier som önskar att projektet skall fortgå.

Knäckfrågorna för oss är:
Framtida parkeringsmöjligheter

Trafikeringen i Mölnlycke centrum, inklusive gång och cykelvägar

Framtida samhällsutveckling av centrum

Flyttning av befintliga träd

Samt 
Gestaltningen av Mölnlycke centrum i sin helhet.


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.