Kyrkovalet: Råda församling


Jonas Bengtsson 2021-09-17

Råda kyrka.
Bild:Jenny Hein
Råda kyrka.

HÄRRYDA | I Råda församling ställer tre nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige den 19 september: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Centerpartiet. Så här har de svarat på Lokalpressens fyra frågor inför kyrkovalet.


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Berätta, vilka är ni?
Tidigare hette vår nomineringsgrupp Kyrkans Vänner. Vi är det partipolitiskt obundna alternativet i valet till kyrkofullmäktige! Vår grupp består av människor som har ett stort engagemang för just Råda församling – vi är bland andra körsångare, kyrkvärdar, öppna-förskole-besökare och intresserade samhällsbor som tycker om att tillbringa en kväll med kultur i Råda Rum. Och för all del vanliga gudstjänstbesökare och Mölnlyckebor.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?
Vi vill bygga en levande församling som är en självklar aktör i vårt samhälle. Musik är ett viktigt verktyg för att göra gudstjänster och övrig verksamhet levande. Mångfald är en möjlighet, och det är viktigt med bredd och igenkännande i kyrkans verksamhet. En kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
Kyrkan har varit skild från staten i över 20 år och det står ingenstans i Bibeln att kyrkan bör styras av partier. Vi känner och vill värna och utveckla verksamheten i Råda, från barnkörer till konfirmandundervisning till onsdagsfrukostar till existentiella samtal till adventsmys och mycket mycket mer.

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?
Att använda kyrkans resurser klokt så att verksamheten kan blomstra. Utveckla kyrkan och vårt fina Råda Rum, Barnens miljöark och nya Gröna Rum till självklara mötesplatser för ännu fler!


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Berätta, vilka är ni?
På vår lista är det socialdemokrater. Det betyder att du vet vad du röstar på. Alla våra kandidater har en socialdemokratisk grundsyn och vill driva en socialdemokratisk kyrkopolitik. Många av oss har tidigare haft uppdrag inom både kyrka och kommun.
Våra kandidater i Råda församling är: Ingegerd Helén, Patrik Linde, Kristin Arplöw, Jonas Andersson, Agneta Svensson, Anders Björklund, Jan Linde, Ulrika Öst, Lena Fredriksson, Bo Axelsson, Siv Hallbert och Ing-Marie Samuelsson.
Kandidater från vår kommun på vår stiftlista: Patrik Linde och Gunilla Wathne.
Kandidater från vår kommun på vår kyrkomöteslista: Patrik Linde.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?
Vi står för kampen för den öppna folkkyrkan. En kyrka med plats för alla. En kyrka som stöttar de som behöver hjälp. Vi kämpar för:
• att alla som vill, oavsett sexuell läggning, skall kunna gifta sig i kyrkan,
• en blandning av kvinnliga och manliga präster,
• fler kvinnor i ledande befattning,
• en feministisk kyrkopolitik,
• att barn- och ungdomsverksamheten skall vara avgiftsfri,
• att förbättra arbetsmiljön i församlingen,
• att Svenska kyrkan skall finnas där för alla,
• att Svenska kyrkan tar ansvar för miljön,
• en kyrka med ett brett kulturellt utbud, samt
• en dialog med andra trossamfund.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
Man skall rösta på oss:
• för att man vill ha en kyrka som står upp för allas lika värde. Vi anser att kyrkan skall behandla alla med respekt och stå upp emot diskriminering,
• för att alla på listan har samma värdegrund och för att man delar den värdegrunden,
• för att man tycker att arbetsmiljön för de anställda är viktig och för att man tycker att kvinnor och män skall ha samma möjligheter,
• för att barn och ungdomsverksamhet skall vara kostnadsfri,
• för att man får en miljövänligare kyrka, och
• för att man vill ha en kyrka med brett kulturellt utbud.

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?
För vår del är mycket av det viktigaste redan beskrivit ovan. Men skall vi lyfta ytterligare några saker som vi vill genomföra så vill vi se:
• temadagar, gudstjänst i kyrka och församlingshem och fortsätta med digitala gudstjänster som ett komplement för dem som inte kan vara på plats.
• en öppen förskola med ute- och innemiljö där barn kan få utvecklas.
• träffpunkter för barn och ungdomar i samverkan med föräldrar och ungdomsledare.
• en kyrklig scoutverksamhet för församlingens barn och unga.
• kyrkan och församlingshemmet som en träffpunkt för äldre.


Centerpartiet

Berätta, vilka är ni?
Vår grupp består av kyrkligt intresserade och engagerade personer som är medlemmar i Centerpartiet och delar Centerpartiets grundläggande värderingar. De som kandiderar för oss ställer upp på och delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Vi vill inte göra skillnad på dem som är medlemmar och deras engagemang utan alla är välkomna att ta ansvar för Svenska kyrkan med sikte på ett hållbart tänkande – både socialt, ekologiskt och ekonomiskt vis.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?
En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt väcker egna och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
Vi verkar för:
• Ett rikt och varierat musikliv där körverksamheten har sin viktiga plats
• Barn- och familjeverksamheten ska få växa med Miljöarken i centrum
• Den omfattande konfirmand- och ungdomsverksamheten ska bevaras
• Ett rikt och varierat gudstjänstliv
• Att det finns gott om tider för att boka kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning
• Diakoniverksamheten ska utvecklas i samarbete med offentliga organisationer, näringsliv och det civila samhället
• Råda församling ska vara en av de ledande aktörerna i miljö- och klimatfrågor
• Församlingen ska fortsätta sitt internationella engagemang

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?
Att fortsätta bedriva en bred verksamhet trots minskade ekonomiska resurser.
Personal, fastigheter och administration behövs men fokus bör vara att utveckla församlingens kärnverksamhet. Centerpartiet värnar om mötesplatser och gemenskap där möjlighet till fördjupning och ansvarstagande ges. Kristen tro ska kunna förmedlas på många olika sätt i verksamheterna.

Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.