Kyrkovalet: Partille pastorat


Jonas Bengtsson 2021-09-16

Partille kyrka.
Bild:Jonas Bengtsson
Partille kyrka.

PARTILLE | I Partille pastorat ställer fyra nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige den 19 september: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK, tidigare Kyrkans Vänner), Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Levande kyrka och Sverigedemokraterna. Så här har de svarat på Lokalpressens fem frågor inför kyrkovalet.Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Berätta, vilka är ni?

POSK, är den största obundna gruppen i Svenska kyrkan, finns för de som vill ta ansvar utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. POSK:s kandidater har lämnat sina politiska åsikter i vapenhuset. Genom bredd och mångfald visas att det är möjligt att samla olika politiska ståndpunkter. Vi är engagerade gudstjänstfirare, medarbetare inom diakoni-, barn- och ungdom samt kör- och musik. Vår folkkyrka rymmer en mångfald av uppfattningar, kyrkliga traditioner och fromhetsriktningar. Vår valbroschyr har tyvärr inte nått alla då vi tyvärr inte kommer in i flerfamiljshusen. Besök gärna vår hemsida: www.posk.se/partille

 

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Vår kyrka ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i Gudstjänst och liv och som talar tydligt om befrielse, hopp och livsmod! Var dag – delaktighet, uppsökande diakoni, musik, det kristna kulturarvet, ekumenik och miljöfrågorna! POSK står för mångfald och sårar inte utan gläds åt mångfalden och står upp för enande värden. Alla – oavsett förutsättningar som kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsförmåga och socioekonomisk bakgrund välkomnas i kyrkan. Kvinnliga präster, en självklarhet och ser gärna fler kvinnliga kyrkoherdar och biskopar.

 

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Genom att rösta på POSK i kyrkovalet röstar Du för ett ”omtag” i Kåsjögårdsfrågan. Vi ämnar med alla till buds och Guds stående medel kämpa för att RÄDDA KÅSJÖGÅRDEN. Din röst på en “POSKare” röstar du på en person som gläds och verkar för mångfalden. Finge POSK bestämma skulle kyrkovalet handla om hur vi på bästa sätt skapar mötesplatser för närvaro, gemenskap och möjligheten att växa. POSK/Kyrkans Aktiva Vänner skall verka för att alla församlingsdelar skall behandlas lika och ges samma förutsättningar. RÖSTA FÖR GUDS SKULL!

 

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

I Partille behövs att allmänintresset bevakas kontra någras särintressen. Det skrivs att tjänster skulle behövas dras in. Det har inte med Kåsjögårdsfrågan att göra, utan att ”rätta mun efter matsäcken”. Ideellt engagemang i Partilles alla delar, då det kommer att spela en ännu större roll i Svenska kyrkan i framtiden. Förmedla det Kristna kärleksbudskapet befrielse, hopp och livsmod. Alla skall känna sig välkomna! Att förmedla att alla är vi lika inför Gud. Förvalta våra byggnader och kyrkogårdar. Värna anhöriga som besöker sina nära och kära. Bygg relationer/församlingar som ger närvaro, gemenskap och växt – var dag!

Hur ser ni på Kåsjögårdens framtid?

POSK, Kyrkans aktiva vänner i Partille pastorat ser ljust på Kåsjögårdens framtid. De mörka molnen kommer att skingras när solen lyser igenom – Du har lagt Din röst för POSK! Det fantastiska engagemang som otroligt många Partillebor visat kring Kåsjögården kommer att uppmuntras och stödjas av många, såsom Kåsjöns egnahemsförening och inte minst med vår Herre – kanske inte alltid genom någon människas STYRKA men genom människor med Guds ande. Barn, unga, vuxna och äldre kommer att glädjas över sprudlande gemenskapsskapande aktiviteter inte minst midsommarfirandet med många ideellt engagerade. RÖSTA FÖR GUDS SKULL!Levande Kyrka

Berätta, vilka är ni?

Vi är en lokal opolitisk grupp som anser att kyrkan inte ska styras av politiska partier eller partipolitiska agendor – vare sig från höger- eller vänsterkanten. Vi vill se en kyrka med Jesus i centrum och Bibeln som grund. Våra kandidater är på ett eller annat sätt engagerade i kyrkans arbete (till exempel genom att medverka i gudstjänster/söndagsskola, ordna kyrkkaffe och vara scoutledare), vilket vi ser som viktigt för dem som ska fatta beslut om verksamheten. Vi vill verka för att kyrkan ska vara en aktiv partner i samhället och samhällsutvecklingen och att det ekumeniska samarbetet ökar.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Vi vill vara en kyrka för alla. Vi slår vakt om människors lika värde och vill bemöta alla med respekt, ödmjukhet, kärlek, glädje och tålamod. Vi verkar för att människor i alla åldrar skall uppleva sig viktiga, delaktiga och uppskattade för sin egen skull oavsett bakgrund, etnicitet eller kultur. Kyrkan har ett radikalt glädjebudskap och dess kärnuppdrag är att på Jesu uppmaning nå ut till alla människor och möta barns, ungdomars och vuxnas behov.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Svenska kyrkan skildes från staten för över 20 år sedan, men trots detta är det partipolitiska grupperingar som styr kyrkan. Vi vill att kyrkan ska stå fri från politisk styrning och fortsätta med det som kyrkan gör bäst! Gudstjänstliv, dop, bröllop och begravning, musik, barn- och ungdomsverksamhet samt diakonin är viktiga och självklara verksamheter som vi vill ska bli ännu bättre. Kyrkan behöver ständigt förnyas för att kunna möta människors behov idag. Samtidigt vill vi att budskapet om Jesus lyser igenom i allt vad kyrkan gör.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

I en begränsad och krympande ekonomi i pastoratet ser vi en utmaning i att kunna bibehålla och utveckla kyrkans verksamhet. För oss är det viktigt att fortsätta bedriva kyrkans kärnverksamheter såsom gudstjänster, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, mission- och hjälparbete. Vi vill att fler ska komma med i kyrkan och få del av den kristna gemenskapen – därigenom skulle även pastoratets ekonomi förbättras.

Hur ser ni på Kåsjögårdens framtid?

Levande Kyrka är mycket positiv till att behålla Kåsjögården om ekonomin gör det möjligt. För närvarande saknas dock eget kapital för att nå upp till den nivå som kyrkomötets (Svenska kyrkans högsta politiska organ och där det alltså sitter partipolitiska grupperingar) regler kräver av varje församling/pastorat. Detta innebär i praktiken att Partille pastorats egna kapital behöver öka med cirka 9 miljoner kronor. Planärendet som ligger hos kommunen innebär inte att Kåsjögården måste säljas och vi hoppas att den fina gården kan behållas. Vi tar gärna emot förslag på lösningar på www.levandekyrka.com.Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Socialdemokraterna i Partille har nominerat 14 kandidater till kyrkofullmäktige. En stor andel av våra medlemmar, sympatisörer och väljare är även medlemmar i Svenska kyrkan. Därför har vi valt att stå kvar som nomineringsgrupp vid kyrkliga val.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

En öppen folkkyrka med god tillgänglighet för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Alla skall vara välkomna i kyrkan och dess verksamheter. Den skall också vara öppen för dialog med andra trossamfund och samhällets föreningsliv.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Kyrkan är en aktör i samhällsbygget och bör vara ett föredöme i många viktiga frågor. Den skall vara en god, jämlik, jämställd och rättvis arbetsgivare. Den ska ta tydligt avstånd från varje form av diskriminering, bedriva ett aktivt och tillgängligt kulturarbete, värna vår miljö och vårt klimat och bidra till social hållbarhet samt motverka våld och verka för fred i världen.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Önskan att göra Jesus känd, trodd och älskad är grunden för Kyrkans arbete. Med ett sjunkande medlemsantal blir det viktigt att fördela resurserna så rättvist som möjligt mellan våra tre församlingar, så att deras olika uttryck bildar en tydlig enhet med gemensamt mål. Vi behöver öka tryggheten genom att stärka det egna kapitalet till målsatt nivå.

Hur ser ni på Kåsjögårdens framtid?

Den är oviss just nu. Vid det förra valet uttryckte vi en önskan att om möjligt bevara Kåsjögården. Den har en tid varit uthyrd till en folkhögskola, men står nu tom. Vi ser positivt på nya verksamheter för att finansiera och motivera att vi har den kvar.


 

Sverigedemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Sverigedemokraterna värnar den Svenska kyrkan, vi menar att kyrkan ska vara en kyrka av tiden avseende exempelvis modern kommunikation, men inte att den ska låta sig styras av trender. Vi vill se en klassisk konservativ kristen kyrka, opolitisk och självständig med Jesus i centrum som det alltid har varit tänkt.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Sverigedemokraterna vill bevara och förvalta det svenska kulturarvet. Kristna är idag världens mest förföljda grupp. Även i Sverige ökar kristnas utsatthet och angreppen på svenska kyrkliga kulturmiljöer blir allt vanligare.

Vi vill därför:

  • Att Svenska kyrkan ska vara en motpol till den negativa samhällsutvecklingen och stå stadigt i rollen som den sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare den är.

  • Att Svenska kyrkan aktivt tar rollen att tydligt förmedla innebörd och värde i kristna högtider till nästkommande generationer. Kyrkans arbete i den lokala församlingen ska stärkas och återigen låta kyrkan bli centrum för samhällsliv, kultur, undervisningar och förmedling av goda tidlösa värderingar.

  • Att den svenska psalmboken, som är en hörnsten i vårt värdefulla kulturarv, inte förvanskas genom icke kristna uttryckssätt och normkritiska utsvävningar. Den ska vara ett tidlöst kitt som förenar vårt folk, tydligt grundad i kristen tro och folkkultur.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Svenska kyrkan har en samhällsviktig funktion som vid dop, konfirmation, vigslar, begravningar, kriser, kyrkans barntimmar, ungdomsgrupper, familjevänliga aktiviteter och Svenska kyrkan utomlands. Vi vill att Svenska kyrkan lägger fokus på att den lokala församlingen blir en verklig diakonal kraft för våra minsta som lider nöd, exempelvis fattigpensionärer, missbrukare eller kvinnor i hedersförtryck. En församling som tydligt i sin kristna identitet möter och samtalar med alla människor, oavsett vilka de är eller vad de har för problem, för att erbjuda dem nåd, frälsning och en relation med Gud.


Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Kyrkan har en stor utmaning att få fler medlemmar och behålla medlemmar. Ekonomi i balans och ett ekonomiskt åtgärdsprogram behöver upprättas i form av besparingar, intäktsökningar, försäljningar, omorganisationer eller samverkansprojekt. Svenska kyrkan skall vara en klassisk konservativ kristen kyrka som fokuserar på missionsuppdraget, vara en social kraft för dem som lider nöd och arbeta för att bevara det svenska kulturarvet.

Hur ser ni på Kåsjögårdens framtid?

Kåsjögården som är till för samhällets och kyrkans medlemmar, har inte varit tillgänglig för medlemmarna då den under flera år varit uthyrd till annan verksamhet. Om den nu avstyckas för att säljas kommer den för alltid vara förlorad för oss alla. Vi efterlyser långsiktigt hållbara lösningsförslag. En framforcerad avstyckning och försäljning av Kåsjögården för att rädda en underfinansierad budget är tyvärr inte en hållbar lösning. Dessvärre försvårar en avyttring möjligheten att behålla medlemmar och välkomna en välbehövlig ny skara.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.