I förra veckan fattades beslut om budget för 2024...


Marith Hesse (M) 2023-06-13

...och vi är glada över att Borgerlig allians (M, KD, L) budget genom valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna vann omröstningen i kommunfullmäktige. Vår budget ger både stora tillskott till verksamheterna och tar långsiktigt ekonomiskt ansvar. Mot den stod en splittrad opposition där tre (S, V, Mp) av fyra partier enbart är överens om att höja skatten med 20 öre och att ta bort kommunens ekonomiska marginaler, trots att dessa med tanke på läget i världsekonomin är viktigare än någonsin för oförutsedda händelser.
I vår budget behåller vi nuvarande skattesats, då vi vet att skatteökningar främst drabbar dem som har minst marginaler. Det är viktigare att ge invånarna rådighet och frihet att bestämma över sina inkomster i så stor utsträckning som möjligt, i stället för att ge mer pengar till politiker där pengarna dessutom verkar brinna i fickan hos vissa och man säger sig kunna ge allt åt alla (men med invånarnas pengar).

Partille har ett bra utgångsläge, men det kommer inte helt av sig självt utan handlar om att långsiktigt ta ekonomiskt ansvar och prioritera kärnverksamheten. I vår budget så väljer vi att ge en del ”generell tilldelning”, dvs pengar som inte kommer med kostnadsökande och styrande uppdrag utan som förvaltning och nämnder utifrån profession och sakkunskap har styrning över.
Totalt utökas nämndernas ramar med 133 mnkr. Utbildningsnämndens ram utökas med totalt 71,4 mnkr där 28 mnkr är en generell tilldelning, dock att minst 10 mnkr ska gå till att förstärka förskolan. Man får även tillskott för ökade livsmedelspriser, totalt 4,5 mnkr. Dessutom får alla nämnder kompensation för ökade pensionskostnader, totalt 35 mnkr vilket ligger utanför nämndernas ram. För utbildningsnämndens del handlar det om 17,5 mnkr som då ligger utanför ramhöjningen på 71,4 mnkr.

Vård och omsorgsnämndens ram utökas med 25,4 mnkr där 4 mnkr är generell tilldelning. 300 000 kr avsätts till fler förebyggande och hälsofrämjande insatser. Därtill får man 11,2 mnkr till pensionskostnaderna och kompensation för ökade livsmedelspriser.
Som en del i omställningen till ett hållbart samhälle och för att uppmuntra till mer cykling vill vi att en cykelstrategi tas fram samt att snabbare och bättre snöröjning och grusupptagning sker på de prioriterade cykelstråken. Även investeringsramen för cykelvägar utökas från 3 till 5 mnkr. Då Partille växer får samhällsbyggnadskontoret ett tillskott för att hålla jämna steg med utvecklingen allt från att laga potthåll, projektering av cykelvägar, arbetet med invasiva arter till att man har fler grönytor att hantera. Totalt får samhällsbyggnadskontoret 9 mnkr till detta.

Det är viktigt att barn och unga rör på sig. Vi vill säkerställa att det finns mötesplatser och aktivitetsytor, därför ska en sådan skapas i Hallen-området i Öjersjö och att barn och unga i området ges möjlighet att påverka innehållet. Kommunen och Partillebo får därutöver i uppdrag att titta på var man tillsammans kan skapa fler liknande ytor. Vi ger även uppdrag om att ta fram en förstudie om att renovera alternativt bygga ny ishall, något vi redan tryckt på om. Därtill ska detaljplan för ny konstgräsplan vid rugbyplanen Vallhamra IP startas senast under 2024.
En så kallad social överföring ska göras från de kommunala bolagen, medel som ska gå till sociala insatser exempelvis områdesteam, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande arbete mm
Vi vill att det ska byggas en solcellspark i Partille, på Tingsängen när sluttäckningen av den gamla soptippen är klar. De uppdrag som getts i tidigare budget ligger kvar, allt från civilt försvar till trygghetsfrågor som gemensamt finansierade ordningsvakter/väktare.

Under vårt styre kommer vi fortsatt ha fokus på företagande och näringsliv, det är där jobben skapas. En god välfärd förutsätter att det finns jobb och företag, därför är ett gott näringslivsklimat av stor vikt och kommunen behöver jobba än mer med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar.

Det här var en kortversion av vår budget. Vill ni läsa den i sin helhet så finns den att hitta under kommunfullmäktige 2023-06-07 på kommunens hemsida.

För Borgerlig allians
Marith Hesse (M)
Anders Midby (KD)
Erik Edlund (L)


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.