Beslut i byggärende i Lerum upphävs 


Owe Mabäck 2021-06-02


LERUM | Länsstyrelsen upphäver Lerum kommuns beslut i ett byggärende.


Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aggetorp 1:156 i Lerums kommun.

Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov.

Beskrivning av ärendet: Miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun (nämnden) beslutade genom delegationsbeslut den 23 november 2020 (DE 2020-002261, dnr D 2020-001049) att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten Aggetorp 1:156. Av beslutet framgår bland följande. Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett och ett halvt plan omfattande ca 94 m2 samt en komplementbyggnad (carport) med ca 33 m2 byggnadsarea. Huvudbyggnaden samt komplementbyggnaden får en fasad av trä i svart kulör och ett tak av betongpannor i svart kulör. Fönstren kommer att vara av aluminium. Lerums kommuns naturvårdshandläggare har i yttrande anfört bland annat följande. Fastigheterna Aggetorp 1:156 och Aggetorp 1:157 ligger delvis inom Lärjeåns ravinsystem. Lärjeåns ravinsystem är klassat som naturvärdesobjekt klass två med värdefulla ravin och å-fauna identifierad, biotopvärdet och artvärde kring ravinen och ån är bedömt som påtagligt och området bör behållas och låtas utvecklas av sig själv. Fastigheterna ligger också inom ekologiskt känsligt område och friluftsobjekt klass 2 med mycket kulturhistoria samt flora och fauna.