Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 


Owe Mabäck 2021-03-31


HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter flygplats för ankommanderesenärer som är bosattai Västra Götaland.

I bagagehallen på Landvetterflygplats finns det sedan den 15mars uppställda provtagnings-bås där resenärer som är bosat-ta i Västra Götalandsregionenkan självtesta sig för covid-19.Erbjudandet är frivilligt menSmittskydd Västra Götalandoch Folkhälsomyndigheten rå-der alla som varit utomlandsatt testa sig då man ser att fö-rekomsten av covid-19 ökar iflera länder.–Läget kring covid-19 i Väs-tra Götaland är osäkert och denya virusvarianterna blir alltvanligare. Därför ser vi prov-tagning på flygplatsen som ettbra tillskott i vår hantering avpandemin. Det blir enkelt förinresande att provta sig medande väntar på bagaget, säger PerSikora, ställföreträdande prov-tagningssamordnare på VästraGötalandsregionen, i ett press-meddelande.Satsningen är ett sätt attsnabbt kunna stoppa smittanoch tanken är att det ska varaenkelt att provta sig efter enutlandsvistelse. Provtagningenär kostnadsfri och till för folk-bokförda i Västra Götalandsom anländer från en utrikes-resa. Ankommande resenärersom inte bor i regionen rekom-menderas att provta sig vid an-komst till sin slutdestination, såatt smittspårning kan göras avde regionala smittskyddsmyn-digheterna.Provtagningsstationen ärbemannad med personal frånCivilförsvarsförbundet och ärinledningsvis planerad att pågåtill och med 31 maj. Eventuellapositiva provsvar smittspåras av Närhälsan Landvetter vårdcentral.