Större möjligheter att få bygga bostäder närmare Landvetter flygplats


Denny Bågenholm 2023-08-25

Områdesbestämmelser upphävda för mark nära Landvetter flygplats.
Bild:Darksida, Mostphotos
Områdesbestämmelser upphävda för mark nära Landvetter flygplats.

HÄRRYDA | Nu har områdesbestämmelser kring Landvetter flygplats tagits bort och det går att ansöka om förhandsbesked och bygglov närmare flygplatsen.

 

Tidigare har Härryda kommun haft begränsade möjligheter att ge tillåtelse för exempelvis tillbyggnad och nybyggnad av bostäder eller avstyckning av tomtmark nära flygplatsen. I mitten av juli fick det ovanliga ärendet Landvetter flygplats - upphävande av områdesbestämmelser laga kraft efter ett beslut i kommunfullmäktige i Härryda kommun.

Områden som tidigare definierats som reservområden för flygbuller och som haft restriktiva regler för markanvändning och utbyggnad, har få lättade restriktioner. Det betyder att hindren för bostadsbyggnation som funnits sedan 1980-talet försvinner och att 20 kvadratkilometer mark runt Landvetter flygplats nu klassas som mark utanför detaljplanelagt område.

– Bestämmelserna för flygplatsområdet begränsade möjligheten att söka förhandsbesked men nu öppnar sig nya möjligheter och vi kan lämna fler förhandsbesked för bostäder, säger verksamhetschefen för bygglov Maja Andersson i Härryda kommun.

Härryda kommun arbetar med förhandsbesked som är en tidig bedömning av lämpligheten i att bygga nytt eller bygga ut exempelvis gamla fritidshus, bostadshus, en industribyggnad eller anläggning på en viss plats. Ett positivt förhandsbesked är bindande och gäller i två år inför en kommande bygglovsprövning. Samma gäller för den som vill stycka av en del av en tomt.

– Härryda kommun välkomnar alla som vill bygga att först ansöka om förhandsbesked så att vi kan bedöma om platsen är lämplig att bygga på och om det går att ordna vatten och avlopp med mera, säger bygglovsarkitekten Irina Engström.

För den som vill bygga en ny bostad inom eller nära ett sammanhängande bostadsområde eller bygga flera nya bostäder, kan det krävas att man gör en detaljplan först. Då ska man ansöka om ett planbesked för detaljplan istället.

Härryda kommun har tagit fram en karta som visar vilka områden som fortfarande omfattas av riksintresset för Landvetter flygplats och som är förenade med restriktioner. I kartan kan man se om en fastighet ligger inom riksintresset och därmed har en begränsad möjlighet att få ett positivt förhandsbesked för nya eller utbyggda bostäder. Allt enligt ett pressmeddelande från Härryda kommun.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.